survey

لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در بهبود عملکرد تیم آموزشی یاری فرمائید.


فرم نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره آموزشی مبانی و آشنایی با اصول HACCP

 

مدرس: آقای دکتر فلاح سرممیز رسمی معاونت غذا و دارو

    الف : ارزیابی محتوایي دوره