survey

لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در بهبود عملکرد تیم آموزشی یاری فرمائید.


فرم نظرسنجی شرکت کنندگان در دوره آشنایی با محصولات فراسودمند

تاریخ برگزاری دوره: پنج شنبه ۲۰ خرداد ماه

مدرس: آقای دکتر ساده، متخصص باکتری شناسی، مدرس دانشگاه و مشاور علمی

    الف : ارزیابی محتوایي دوره