نظارت و ارزیابی همواره به عنوان ابزاری جهت سنجش عملکرد سازمان ها و تطابق داده ها با معیارهای تعیین شده می باشد. رهبران و مدیران هر سازمان برای ارتقا و بهبود فرآیند های سازمانی نیازمند شناخت دقیق و نزدیک به واقعیت از سازمان خود می باشند تا بر مبنای شواهد عینی ، تصمیم گیریهای منطقی و با ریسک پائین تری را انجام دهند.

شرکت کاوشگران رادنام با در اختیار داشتن ناظران و ارزیابان متخصص و با پشتوانه سال ها تجربه ارزشمند در صنعت غذا و صنایع وابسته مفتخر به ارائه خدمات مورد نیاز سازمان ها در زمینه نظارت و ارزیابی می باشد . اهم این خدمات عبارتند از :

  •  انجام ممیزی های داخلی بر مبنای استانداردهای بین المللی ISO 9001:2015 و  ISO22000:2018 و HACCP و … به منظور شناخت وضعیت موجود و یافتن عدم انطباق های عملکرد سازمان با معیارهای استاندارد مورد ممیزی.

  •  ارزیابی وضعیت فنی و بهداشتی و GMP تامین کنندگان برای تحلیل بهتر واحد بازرگانی سازمان ها به منظور انعقاد قرارداد همکاری درجهت تولید محصولات منطبق با استانداردها و یا ایجاد رابطه سودمند دوطرفه

  •  تدوین چک لیست های ارزیابی بر مبنای الزامات و نیازمندی های قانونی ، مشتری و سازمانی در جهت کمک به ارزیابان و ممیزان داخلی سازمان ها